Witajcie w Orliku


Idź do treści

Deklaracja dostępności

Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.orlik.szkola.pl/.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej

• Materiały tekstowe nie posiadają odpowiedniej hierarchii nagłówków;

• Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej;

• Nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 22.10.2020 r.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe, skargi i odwołania

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl lub telefonicznie 748666126, 502230448. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie cyfrowej informacji niedostępnej oraz składać skargi.

Każdy ma prawo:

• Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementów;

• Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów;

• Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

• Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie jej w alternatywnej (zaproponowanej przez szkołę) formie nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik”, ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, e-mail Malgorzata.Utyra@edu.dolnyslask.pl , tel: 748666126, 502230448.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1 Wejście do szkoły dostępne jest od strony ul. Bukowiny – Wejście główne. Istnieje możliwość wejścia do budynku z poziomu parkingu bezpośrednio do windy (po prawej stronie od frontu w budynku głównym).

2 Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

3 W budynku znajduje się udostępniona dla osób niepełnosprawnych winda do poziomu I piętra.

4 Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W związku z tym, że w budynku znajdują się dzieci zalecane jest poruszanie się po budynku w obecności pracownika szkoły lub szpitala. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający kontakt z dyżurką pielęgniarek, które zapewnią pomoc w tym zakresie lub można zadzwonić bezpośrednio do sekretariatu szkoły 748666126.

5 W szkole nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowej.

6 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

7 Zapewniamy alternatywne sposoby komunikowania z wykorzystaniem pomocy pracownika wyznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wizytą w szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny do sekretariatu szkoły w celu rezerwacji wizyty i omówienia wybranej formy komunikacji (najlepiej z trzy dniowym wyprzedzeniem, w sprawach pilnych możliwe jest skrócenie czasu): sekretariat-orlik@edu.dolnyslask.pl lub telefonicznie 748666126, 502230448.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 22.10.2020 r.

Załącznik nr 1: Procedura obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w Dolnośląskiej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju

1. Do obsługi osób potrzebujących pomocy przy załatwieniu spraw w Szkole wyznaczony jest Dyrektor i pracownik Sekretariatu szkoły. W przypadku ich nieobecności, zastępuje ich inny wskazany pracownik. Rekomenduje się wskazać dwóch pracowników pełniących zastępstwo.

2. Pracownicy Sekretariatu Szkoły są włączeni do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jako wsparcie pracownika wyznaczonego (przywitanie, wypełnienie dokumentów, udzieleniu podstawowych informacji, asysta w momencie oczekiwania na przybycie pracownika wyznaczonego).

3. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby, które jej potrzebują oraz o danych, jakie muszą się znaleźć we wniosku o zapewnienie pomocy umieszczone są: - na głównej stronie internetowej Szkoły: w zakładce „Deklaracja dostępności”; Informacja odnosi się do zakresu pomocy, wskazuje na dane kontaktowe pracownika wyznaczonego (telefon, e-mail). Informacja zamieszczona jest w formie pisemnej przy użyciu łatwego języka. Obok drzwi przy wejściu głównym znajduje się domofon do dyżurki pielęgniarek. Pielęgniarka, zawiadamia pracownika wyznaczonego, w momencie gdy jego pomoc jest potrzebna.

4. Zakres pomocy świadczonej przez:

a) pracownika wyznaczonego:

- asysta w dotarciu z samochodu do Szkoły i z powrotem;

- asysta podczas załatwienia sprawy w Szkole;

b) pracowników Sekretariatu:

- asysta i pomoc w dostaniu się do budynku;

- asysta podczas oczekiwania na pracownika wyznaczonego;

- udzielenie podstawowych informacji odnośnie pracy Szkoły i zakresu pomocy świadczonej przez pracownika wyznaczonego

5. W przypadku:

- asysty w dotarciu do Szkoły– zamówienie składa się z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że asysta wymaga pomocy przy użyciu innych form wsparcia wskazanych we wniosku – pomoc będzie realizowana jak najszybciej, maksymalnie w terminie 7 dni od zamówienia.

6. We wszystkich przypadkach z wyłączeniem Sekretariatu szkoły, zamówienie odbywa się poprzez złożenie wniosku do osoby wyznaczonej. Wniosek sporządza osoba wyznaczona. Wniosek zawiera: dane kontaktowe osoby, preferowaną formę kontaktu oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy. Wniosek można złożyć wykorzystując formy komunikowania się na odległość (mail, telefon, sms, e-puap), pocztą lub osobiście.

7. Pomoc przysługuje wszystkim osobom, które jej potrzebują.

8. Szkoła mieści się w części głównej budynku Szpitala „Orlik” – Sekretariat, pokój nauczycielski i klasy- poziom I.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego