Witajcie w Orliku


Idź do treści

statut

BIP

Statut Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik"
w Kudowie Zdroju


Zmiany w Statucie i jednolity tekst przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5 z dnia 15 września 2015 r.

Niniejszy Statut to podstawowy dokument w oparciu, o który działa Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju. Statut ustalono na podstawie:

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 357);
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz., 191 ze zm.);
akty wykonawcze do w/w ustaw:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 ze póź.zm.)
rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U z 2015 r. , poz. 843)
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczni - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja 2013 r., poz. 5)
rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz., 1170)
rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r., poz., 968)
rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r., nr 186, poz. 1245 z póź., zm.)
rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie kształcenia i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. z 20 marca 2013 r., poz., 380)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz., 1182 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Konwencja o Prawach Dziecka
Uchwały obowiązujące


Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Misja Szkoły i model ucznia
Rozdział III Cele i zadania Zespołu Szkół Specjalnych
Rozdział IV Sposoby realizacji zadań szkoły
Rozdział V Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Rozdział VI Organy szkoły i ich kompetencje
Rozdział VII Organizacja pracy szkoły
Rozdział VIII Szkolny system wychowania.
Rozdział IX Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Rozdział X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział XI Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej
Rozdział XII Uczniowie szkoły
Rozdział XIII Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
Rozdział XIV Gospodarka finansowa szkoły
Rozdział XV Postanowienia końcoweRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 i Gimnazjum Specjalne Nr 4.
2. Nazwa Szkoły w dokumentach brzmi: Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju.
3. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" zwanego dalej "Szkołą" znajduje się w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju, ulica Bukowina 1.
4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
5. Ustalona nazwa używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.
6. Na pieczęciach, stemplach, tablicy urzędowej oraz dokumentach szkolnych ucznia opuszcza się wyraz "specjalna".
7. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci przewlekle chorych przebywających na leczeniu w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju.
8. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
9. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
10. Szkoła jest jednostką budżetową.
11. W szkole prowadzone jest bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.
12. Nabór dzieci prowadzi Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny "Orlik" w Kudowie Zdroju.

Rozdział II

Misja Szkoły i model ucznia

§ 2


1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Ucznia. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
2. Misja Szkoły:
1) We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
2) Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współpracujemy z rodzicami, szkołami macierzystymi uczniów oraz środowiskiem lokalnym.
3. Model Ucznia Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" to obywatel Europy XXI wieku, który:
1) w swoim postępowaniu dąży do prawd,
2) jest świadomy życiowej użyteczności, zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
3) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
4) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
5) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
6) jest świadomy własnych ograniczeń wynikających ze schorzeń, braków w realizacji podstawy programowej powodowanej długą absencją w szkole. Ma świadomość potrzeby ich wyrównania,
7) zna historię, kulturę oraz tradycję swojego narodu, regionu, a także nowo poznanego środowiska - Ziemi Kłodzkiej,
8) umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
9) twórczo myśli,
10) umie skutecznie się porozumiewać,
11) wzbogaca własne techniki uczenia się i doskonalenia,
12) doskonali umiejętność planowania i organizowania swojej pracy.
4. Uczeń Zespołu to człowiek tolerancyjny, wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy tryb życia, altruista.

Rozdział III

Cele i zadania Zespołu Szkół Specjalnych

§ 3


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 3292572 z późniejszymi zmianami) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na programie wychowawczym szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzeniu działalności dydaktycznej i opiekuńczej z uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia.
2. Głównymi celami szkoły jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne poprzez:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu przy jednoczesnym otwarciu dla wartości kultur Europy i świata;
2) zastosowanie w procesie nauczania i wychowania zadań i zasad przyjętych w dydaktyce ogólnej, w szczególności: zasady życzliwej pomocy, zasady kształtowania pozytywnej atmosfery pracy, zasady aktywności w nauce, zasady dominacji wychowania, zasady indywidualizacji, zasady treści kształcących;
3) dokładne poznanie każdego dziecka, warunków jego rozwoju, historii jego życia, rodzaju choroby oraz związanych z tym czynników etiologicznych;
4) uwzględnianie w pracy opinii i orzeczeń z poradni pedagogiczno-psychologicznych;
5) dostosowanie pracy do sił i możliwości dziecka przewlekle chorego;
6) stosowanie w całej pełni metod kompensacyjnych, korygujących, usprawniających i dynamizujących.
3. Cele kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
4. Cele kształcenia ogólnego w Gimnazjum:
przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły;
1) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
2) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
3) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
4) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
5) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe życie.

§ 4

1. Do zadań Szkoły należy:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) organizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania, dbanie o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka i jego rewalidację;
5) zapewnienie wszechstronnej pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
6) działanie w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, konkursów;
7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz zadań statutowych szkoły;
10) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
11) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania;
12) nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
14) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
15) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
16) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, parafią, Strażą Graniczną, Urzędem Miasta, Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, szkołami macierzystymi, placówkami kultury materialnej i duchowej regionu itp.
17) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska
18) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów
19) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;
20) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
21) egzekwowanie obowiązku nauki;
22) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
23) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 5

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
1) kształtuje postawy patriotyczne;
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
3) sprzyja zachowaniom proekologicznym;
4) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
5) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
6) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3. Szkoła wypracowuje i realizuje program profilaktyki będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 6


1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku, potrzeb oraz posiadanych możliwości.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad uczniami którzy jej potrzebują.

§ 7


1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) w czasie przerw - nauczyciele pełniący dyżur;
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele.

§ 8


1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określa Regulamin organizowania wycieczek.

§ 9


1. Każdy oddział i grupę wychowawczą powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział lub grupę wychowawczą przez cały okres pobytu dziecka w sanatorium.
2. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy klasy i wychowawcy grupy, podejmuje dyrektor.
3. Wychowawca klasy współpracuje z pracownikami służby zdrowia:
1) w zakresie kompleksowego i zgodnego oddziaływania na swoich uczniów;
2) w celu poznania aktualnego stanu zdrowia dzieci i ich możliwości wysiłkowych.
4. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

§ 10


1. W Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 4 realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów.

§ 11


1. Szkoła diagnozuje stopień zadowolenia uczniów, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.

§ 12


1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

Rozdział IV

Sposoby realizacji zadań szkoły

§ 13


1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół.
2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
3. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel przedmiotu ( nauczania zintegrowanego) może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
7. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.
8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 14


1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem i harmonogramem dyżurów. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 8.20 i trwa do 12.50 oraz 14.15 - 18.30.
3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej 2 razy w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu szkoły;
15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
18) w sanatorium przez całą dobę czynna jest dyżurka, w której znajduje się apteczka zaopatrzona w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. Pierwszej pomocy udzielają pielęgniarki;
19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

§ 15


1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
1) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi uczniami - pacjentami;
2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami podczas przyjęcia ucznia - pacjenta do szpitala w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, trudności w nauce, warunków rodzinnych i materialnych,
3) spotkania nauczycieli i wychowawców z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego możliwościach psychofizycznych,
4) organizację zajęć integracyjnych,
5) respektowanie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6) współpraca ze szkoła macierzystą wychowanka;
7) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką . W szczególności:
1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
3) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
4) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

§ 16


1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki; który uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) działania opiekuńcze wychowawcy klasy i wychowawcy zespołu zajęć pozalekcyjnego.

§ 17


1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu

Rozdział V

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

§ 18


1. Szkoła nie zatrudnia psychologa i pedagoga.

§ 19


1. W szkole organizuje się pomoc pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Pomoc pedagogiczna polega na :
1) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
2) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
3) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
4) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów ;
5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
6) wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli;
8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
3. Pomoc pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) szkołą macierzystą;
4. Pomocy pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
5. Celem pomocy pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się ;
6) choroby przewlekłej;
7) zaburzeń psychicznych;
8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
10) zaniedbań środowiskowych;
11) trudności adaptacyjnych;
12) odmienności kulturowej.
6. Pomoc pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
2) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć socjoterapeutycznych;
5) porad dla uczniów;

§ 20


1. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

§ 21


1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
2. W szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne, w sposób umożliwiający dzieciom udział w nich, zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami.

§ 22


1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania, sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

Rozdział VI

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 23


1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie Zdroju.
2. Każdy z wymienionych organów w § 23 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

§ 24


1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
6) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 25


1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
6) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki ewaluacji i wnioski pokontrolne ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8) współpracuje z Radą Pedagogiczną;
9) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
10) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
11) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
12) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
13) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
14) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych.
2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno -sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
11) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
12) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
13) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
3) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
4) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
5) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
6) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
7) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
8) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
9) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
12) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
13) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
14) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
15) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
16) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
17) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5. Dyrektor prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły.
6. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 26


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo -wychowawcza.
4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany do statutu.
5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
2) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy szkoły;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
6) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) przygotowuje projekt zmian do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczenia jednolitego tekstu statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego lub co najmniej 1/3 jej członków.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
11. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia posiedzenia rady. Dokumenty przechowuje się w gabinecie Dyrektora.

§ 27


1. Zasady współpracy organów szkoły:
1) Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września.
3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4) Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych w segregatorze "Uchwały" Rady Pedagogicznej.
6) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.

§ 28


1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. Wszystkie organy Szkoły winny współpracować ze sobą mając na celu realizację zadań statutowych.

§ 29


1. Wszystkie sytuacje sporne zaistniałe między organami Szkoły muszą zostać zgłoszone do dyrektora Szkoły.

§ 30


1. Jeżeli przedmiotem konfliktu jest dyrektor Szkoły, rada pedagogiczna kieruje wniosek:
1) w sprawach pedagogicznych do Kuratora Oświaty we Wrocławiu
2) w sprawach gospodarczo - finansowych do Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

§ 31


1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące stanowiska:
1) Główny księgowy;
2) Sekretarz szkoły.
2. Dla w/w stanowisk dyrektor szkoły opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją szkoły.

Rozdział VII

Organizacja pracy szkoły

§ 32


1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła użytkuje;
1) 4 sale lekcyjnych;
2) jedną pracownię komputerowa ;
3) ekologiczną pracownię kształtowania wyobraźni.

§ 33


1. Podstawę organizacji pracy w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy szkoły;
2) arkusz organizacyjny;
3) tygodniowy rozkład zajęć;
4) miesięczny harmonogram pracy wychowawczej.

§ 34


1. Szkoła funkcjonuje cały rok kalendarzowy. Zajęcia dydaktyczne trwają zgodnie z organizacją roku szkolnego od 1 września, a kończą w ostatni piątek czerwca.
2. Nauczyciele dydaktycy prowadzący zajęcia dydaktyczne są pracownikami feryjnymi.
3. Zajęcia wychowawcze organizowane są przez cały rok kalendarzowy.
4. Wychowawcy są pracownikami nie feryjnymi.
5. Rok szkolny dzieli się na turnusy. Nauka w każdym turnusie trwa od pierwszego dnia pobytu (pierwszy dzień miesiąca) i kończy się w dniu wyjazdu dzieci ze Szpitala (ostatni dzień miesiąca).

§ 35


1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny podzielony na dwa semestry.

§ 36


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
2. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.
3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i nauczycieli wychowawców pracujących w zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN
4. W arkuszu organizacji Szkoły podaje się , w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
6. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.
7. Zasady organizacyjno- porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określone są w oddzielnym regulaminie.

§ 37


1. Dyrektor Szkoły opracowuje plan WDN - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN.

§ 38


1. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających na zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 39


1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut a wychowawcza 60 minut.
3. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o dwie osoby.
4. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę o prowadzeniu zajęć edukacyjnych w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, długości przerw międzylekcyjnych, ustala Rada Pedagogiczna, po drugiej godzinie lekcyjnej jest długa przerwa, w czasie której dzieci spożywają drugie śniadanie.
6. W klasach I-III Szkoły Podstawowej czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć.
7. Zajęcia dydaktyczne odbywają się:
1) w poniedziałki i wtorki od godz. 14.15 - 18.30
2) środy, czwartki i piątki od godz. 8.45 - 12.55,
3) zgodnie z miesięcznym planem lekcji.
8. Zajęcia wychowawcze odbywają się w czterech grupach wiekowych wg miesięcznego grafiku:
1) poniedziałek, wtorek, święta - 8.00 - 13.00
2) pozostałe dni i święta - 15.00 - 20.00
9. Godziny zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej, koła zainteresowań. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

§ 40


1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Na wniosek ordynatora szpitala odstępuje się z nauczania: godziny z wychowania fizycznego, plastyki, techniki, sztuki. Godziny realizowane są w trakcie zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo - wychowawczych.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi do 16 uczniów:
1) w przypadku mniejszej od obowiązującej w oddziale liczby dzieci, dopuszcza się nauczanie w klasach łączonych:
2) liczba oddziałów i klas powinna być dostosowana do ilości dzieci przebywających w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik".
3. Dyrektor w każdym miesiącu decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
4. Uczniowie ze szkół specjalnych uczą się w tworzonych na czas ich pobytu w szpitalu klasach integracyjnych.

§ 41


1. Praktyki studenckie:
1) Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2) Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 42


1. Grupy wychowawcze:
1) w Szkole organizuje się pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze;
2) liczbę dzieci w grupach wynosi do 16;
3) dzienny czas pracy grup wychowawczych ustalany zostaje na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący Szkołę, z uwzględnieniem stanu zdrowia dzieci, ich możliwości psychofizycznych i zasad bezpieczeństwa;
4) każda grupa wychowawcza ma organizowane zajęcia w wymiarze 35 godzin tygodniowo.

§ 43


1. Zajęcia w zespołach pozalekcyjnych odbywają się w oparciu o roczny plan pracy Szkoły.
2. Wychowawcy na podstawie wyżej wymienionego planu opracowują szczegółowe plany pracy wychowawczej dla każdej grupy na czas trwania turnusu.

§ 44


1. Współpraca i współdziałanie pracowników pedagogicznych z rodzicami:
1) W szkole nie tworzy się Rady Rodziców;
2) Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole;
b) znajomości regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
c) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
d) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii na temat pracy Szkoły;
e) osobistego lub telefonicznego kontaktowania się z nauczycielami i wychowawcami.
2. Na początku turnusu rodzice otrzymują informacje o funkcjonowaniu szkoły i możliwości telefonicznego kontaktowania się ze szkołą i jej pracownikami.
3. Wychowawca klasy lub w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dzieci osiągających niskie wyniki w nauce lub sprawiających problemy wychowawcze.

§ 45


1. Współpraca i współdziałanie pracowników pedagogicznych z pracownikami służby zdrowia.
2. Dyrektor, nauczyciele zespołów klasowych i wychowawcy grup mając na względzie opiekę i rewalidację w kształceniu i wychowaniu współpracują z pracownikami służby zdrowia w celu stworzenia jednolitego środowiska wychowawczego.
3. Dla umożliwienia pełnego i szybkiego poznania ucznia przez pedagoga, lekarz i pielęgniarka udzielają niezbędnych informacji o stanie zdrowia każdego dziecka, jego możliwościach psychofizycznych.
4. Nauczyciele zespołów klasowych i wychowawcy grup współpracują z personelem służby zdrowia w szczególności w zakresie:
1) Zapewnienia opieki medycznej przy planowaniu wycieczek i dalszych spacerów
2) Uzupełniania wiedzy na temat potrzeb dzieci przewlekle chorych.
5. Obowiązkiem pracowników zakładu jest stworzenie jednolitego środowiska wychowawczego.

§ 46


1. Dyrektor może występować z wnioskiem:
1) podejmowania nowych form współpracy i działania personelu pedagogicznego i służby zdrowia;
2) dokształcenie personelu pedagogicznego w zakresie spraw leczniczych.

§ 47


1. Ordynator wspólnie z Dyrektorem Szkoły troszczą się o właściwy poziom pracy wychowawczej i dobrą atmosferę wśród ogółu pracowników, rozwijając skuteczne formy współpracy i współdziałania pracowników pedagogicznych i służby zdrowia, której celem jest najlepsze zaspokajanie psychofizycznych potrzeb dzieci.

§ 48


1. Nauczyciele współpracują z personelem służby zdrowia w zakresie:
1) poznawania potrzeb dzieci;
2) stwarzania warunków dla ich rozwoju.

§ 49


1. Dla umożliwienia pełnego i szybkiego poznania przez pedagogów dzieci oddanych pod ich opiekę lekarz i pielęgniarka udzielają nauczycielom i wychowawcom niezbędnych informacji o stanie zdrowia każdego dziecka.
2. Obejmowanie chorych dzieci oddziaływaniami dydaktyczno-wychowawczymi dokonywane jest w porozumieniu z lekarzem prowadzącym, który zobowiązany jest do udzielania nauczycielom i wychowawcom odpowiednich informacji dotyczących ogólnego stanu zdrowia dziecka i jego możliwości wysiłkowych. Istotna jest ścisła współpraca z pielęgniarką oddziałową, która zna dobrze aktualną wydolność dziecka.

§ 50


1. Ponadto nauczyciele i personel medyczny:
1) wzajemnie wymieniają się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi uczniów - kuracjuszy;
2) ustalają tematykę i terminarz wspólnych zebrań mających na celu uaktualnienie wiedzy niezbędnej do prawidłowego i skutecznego wykonania wspólnych zadań;
3) wspólnie organizują uroczyste imprezy z okazji świąt państwowych i szkolnych;
4) współorganizują wycieczki krajoznawcze z udziałem opieki medycznej.


Rozdział VIII

Szkolny system wychowania.

§ 51


1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 52


1. Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w Misji Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 53


1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządności;
5) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 54


1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły..
2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;
4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:
a) zasady kultury bycia,
b) zasady skutecznego komunikowania się,
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
d) akceptowany społecznie system wartości
8) Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:
9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 55


1. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły wychowawcy opracowują grupowe plany wychowawcze na dany turnus. Program wychowawczy w grupie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w grupie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział ról w grupie ,
d) wewnątrz grupy system norm postępowania- Kontrakt grupowy
e) określenie praw i obowiązków w grupie, szkole,
6) Budowanie wizerunku grupy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspólne uroczystości grupowe i szkolne,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) tematyka zajęć wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań grupy,
d) aktywny udział grupy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska.
7) Podejmowanie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

Rozdział IX

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 56


1. Fundamentem oceniania ucznia jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i trzyletniego gimnazjum rozumiana jako zadania dla Szkoły wytyczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, grupy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
3) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) dostarczaniu rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;
6) motywowanie ucznia do dalszej pracy.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców (prawnych opiekunów);
2) ocenienie bieżące, którego należy dokonywać systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny;
3) ustalanie kryteriów zachowania;
8. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją - na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) - uzasadnić.

§ 57


1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców ( prawnych opiekunów).
2) Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
3) Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
4) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
5) Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6) Zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 58


1. Jawność oceny:
1) Nauczyciele na początku każdego turnusu informują uczniów, a także rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i ustalania oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2) Wychowawca na początku każdego turnusu informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania i zachowania.
3) Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania podaje się do wiadomości uczniom i rodzicom na początku każdego turnusu.
4) Wszystkie oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na czas określony przez nauczyciela.

§ 59


1. Tryb oceniania i skala ocen:
1) Oceny bieżące, ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
stopień celujący - 6 - cel;
stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
stopień dobry - 4 - db;
stopień dostateczny - 3 - dst;
stopień dopuszczający - 2 - dop;
stopień niedostateczny - 1 - ndst.
2) Dopuszcza się stosowanie znaków " + " " - " w bieżącym ocenianiu.
3) Stopień ze znakiem plus " + " otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.
4) Stopień ze znakiem minus " - " otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.
5) Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku lekcyjnym klasy.
6) Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas odwiedzin.
2. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne ( kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach) nie musi być zapowiadana;
2) Praca i aktywność na lekcji;
3) Odpowiedź ustna;
4) Praca projektowa;
5) Praca domowa;
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 60


1. Ocenianie ucznia w trakcie pobytu w Szkole przyszpitalnej
2. Ocena bieżąca:
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
2) W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
3) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
4) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
5) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
6) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
7) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut.
3. Na koniec pobytu dziecka w Szkole podsumowuje się osiągnięcia edukacyjne i wystawia się zaświadczenie w kl. I-III Szkoły Podstawowej zawierające ocenę opisową, a w pozostałych klasach Szkoły Podstawowej I Gimnazjum wpisuje się oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów z dziennika i ocenę z zachowania.

§ 61


1. Uzasadnianie ocen:
1) Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2) Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.
3) Na wniosek ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje recenzję pracy w ciągu 3 dni.

§ 62


1. Wymagania edukacyjne:
1) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć edukacyjnych (zabiegi rehabilitacyjne, złe samopoczucie - decyzja lekarza).
3) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wykazie uczęszczania uczniów wpisuje się: "zwolniony".
4) Skala ocen i ogólne kryteria:

Stopień
Celujący
Cel.
6

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
Rozumienie materiału naukowego:
Zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych praktycznych.
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

Stopień
Bardzo dobry
Bdb.
5

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.
Rozumienie materiału naukowego:
Właściwe zrozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Umiejętność wykorzystywania wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

Stopień:
Dobry
Db.

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego:
Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Brak błędów naukowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach językowych, język umiarkowanie skondensowany.

Stopień:
Dostateczny
Dst.
3

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego:
Dość poprawne zrozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku przybliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

Stopień:
Dopuszczający
Dop.
2

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione.
Rozumienie materiału naukowego:
Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśnienia zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Liczne błędy, niepoprawny styl, trudności w wysławianiu.

Stopień:
Niedostateczny
Ndst.
1

Zakres i jakość wiadomości:
Zakres i jakość wiadomości:
Mimo możliwości rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami.
Rozumienie materiału naukowego:
Mimo możliwości zupełny brak zrozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Mimo możliwości zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
Kultura przekazywania wiadomości:
Mimo możliwości bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, dużo trudności w mówieniu językiem literackim.

§ 63


1. Ocena zachowania:
1) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na koniec pobytu dziecka w sanatorium, zasięgając opinii zespołu uczącego i wychowawcy grupy w Zespole Zajęć Pozalekcyjnych.
3) Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i sanatoryjnym;
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych;
c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
e) dbałość o honor i tradycje szkoły;
f) dbałość o piękno mowy ojczystej;
g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
h) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
i) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenę z zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe - wz
2) bardzo dobre - bdb
3) dobre - db
4) poprawne - popr
5) nieodpowiednie - ndp
6) naganne - ng
3. Ocena zachowania w kl. I-III szkoły podstawowej jest oceną opisową.
4. Wystawione oceny zachowania są dokumentowane w Dzienniku Lekcyjnym.
5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

§ 64


1. Kryteria ustalania ocen z zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
b) rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia,
c) osiąga sukcesy na szczeblu klasy i szkoły,
d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
e) bierze czynny udział w życiu sanatorium,
f) godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,
g) jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
h) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
i) zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie Szkoły,
j) dba o zdrowie i higienę swoją i otoczenia,
k) szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz społeczne.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
b) jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
c) organizuje i bierze czynny udział w konkursach i zawodach,
d) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i sanatorium,
e) szanuje mienie szkolne i kolegów,
f) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
g) dba o zdrowie i higienę swoją , innych oraz otoczenia,
h) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
i) uczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, nie reaguje na uwagi dorosłych nie może mieć oceny bardzo dobrej lub wyższej z zachowania.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne;
b) powierzone zadania wypełnia w stopniu dobrym;
c) bierze udział w konkursach i zawodach;
d) czasami bierze udział w pracach na rzecz sanatorium;
e) dba o mienie szkolne;
f) dba o zdrowie, higienę swoją i otoczenia;
g) nie ulega nałogom;
h) dba o kulturę słowa.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) stara się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
b) stara się właściwie zachowywać w stosunku do nauczycieli i kolegów;
c) czasami łamie postanowienia Statutu Szkoły lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;
d) przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz dba o higienę osobistą;
e) troszczy się o zdrowie własne i innych, nie stosuje używek;
f) dba o ład i porządek w szkole;
g) stara się przestrzegać praw i obowiązków ucznia;
h) otrzymuje sporadycznie uwagi o niewłaściwym zachowaniu;
i) nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, po zwróceniu uwagi poprawia się;
b) ulega nałogom;
c) nie dba o mienie szkolne i prywatne, wyrządzone szkody naprawia;
d) jest wulgarny i arogancki wobec kolegów, hamuje się wobec dorosłych;
e) swoim postępowanie wywiera zły wpływ na kolegów;
f) uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych odnoszą pozytywny skutek na krótki czas.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
b) ulega nałogom,
c) niszczy mienie szkolne i prywatne,
d) jest wulgarny wobec kolegów i osób dorosłych,
e) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
f) jest odpowiedzialny za pobicia, kradzieże,
g) uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.

§ 65


1. Szkoła organizuje dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej sprawdzian na zakończenie klasy VI.
2. Szkoła organizuje dla uczniów klasy 3 gimnazjum egzamin gimnazjalny.
3. Szkoła nie realizuje z uczniami projektów edukacyjnych w gimnazjum ze względu na krótki czas uczęszczania do szkoły.

Rozdział X

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 66


1. Zadania nauczycieli:
1) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2) Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
e) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
f) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
g) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
h) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej jednostki, w tym poradni specjalistycznej;
i) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów, z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
j) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w PSO;
k) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica ( prawnego opiekuna);
l) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
m) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań
n) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
o) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów, rozmowy telefoniczne, współpraca ze szkołą macierzystą ucznia;
p) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez instytucje zewnętrzne w porozumieniu z dyrektorem szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
q) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
r) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.p;
s) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
t) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
u) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów);
v) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
w) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
x) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
3) W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczki, zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i "doskonaleniem zawodowym."
2. Do poszczególnych zadań nauczycieli - wychowawców prowadzących grupę wychowawczą należą:
1) realizacja programów pracy wychowawczej w przydzielonych im grupach oraz zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły;
2) zapewnienie powierzonych mu wychowankom bezpieczeństwa na terenie placówki, a także w czasie spacerów i wycieczek;
3) współtworzenie warunków wspomagających rozwój fizyczny i psychiczny dzieci;
4) podjęcie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc zdrowotną i psychologiczno - pedagogiczną;
5) pogłębianie wiadomości i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka;
6) wdrażanie do samodzielnego organizowania wolnego czasu i czynnego wypoczynku;
7) kształtowanie wrażliwości estetycznej, nawyków higienicznych i kultury osobistej;
8) kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole;
9) systematyczne wdrażanie do samoobsługi;
10) wyrabianie nawyków poszanowania mienia społecznego i osobistego;
11) kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi pracy i samej pracy;
12) rozwijanie inicjatyw, samodzielności i aktywności;
13) wyrabianie nawyków żywieniowych;
14) utrzymywanie kontaktów z domem rodzinnym.
3. W realizacji powyższych zadań zakres działań wychowawca dostosowuje do aktualnego zdrowia dziecka, do jego możliwości wysiłkowych, a także do jego potrzeb w zakresie rozwoju osobistego i społecznego. Wychowawca zapewnia w szczególności:
1) prawidłową adaptację dziecka w szpitalu;
2) sprzyjające warunki wyrównaniu opóźnień rozwoju psychicznego i fizycznego;
3) możliwości kontaktu z rodziną i szkołą macierzystą;
4) opanowanie samoobsługi w dostępnym dla dziecka stopniu;
5) dostosowanie metod i form pracy do możliwości wysiłkowych dzieci;
6) przygotowanie dziecka do ponownej adaptacji w środowisku domowym.
4. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki:
1) szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej godnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) w szkole prowadzi się: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć wychowawczych, dziennik zajęć z KN art. 42 ust. 2, pkt 2;
3) dziennik lekcyjny zakłada się dla każdego oddziału, prowadzi go wychowawca klasy;
4) dzienniki zajęć wychowawczych zakłada się dla każdej grupy wychowawczej i prowadzi go wychowawca grupy.

§ 67


1. Zadania wychowawców klas:
1) Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania;
10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne;
14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami - życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szpitala, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szpitala, konkursach;
16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;
17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szpitalu i poza nim;
20) współpraca personelem medycznym, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej uczniom;
21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas lub grupy:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, dziennik zajęć wychowawczych;
2) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 68


1. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2) Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3) Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
b) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
c) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
d) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do sal lekcyjnych;
f) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szpitala podczas przerw;
g) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szpitala;
h) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
4) Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub osobę zastępującą dyrektora.
2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
4. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzysekcyjnych.
6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej w Szkole.
8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do dyżurki pielęgniarek. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły,
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
9. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 69


1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 70


1. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

§ 71


1. W Szkole opracowany jest Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 72


1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.

Rozdział XI

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej


§ 73


1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 74


1. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 75


1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 76


1. Każdy uczeń Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" ma prawo do:
1) Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw między lekcyjnych;
2) Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) Pomocy w przygotowaniu do konkursów;
5) Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
6) Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
7) Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
8) Reprezentowania Szkoły w konkursach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę grupy;
10) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
11) Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;
12) Wpływania na życie Szkoły;
13) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
14) Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
15) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej, jeśli uczeń przebywa w tym czasie w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik";
16) Do zwolnienia z pracy przy komputerze na zajęciach z informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie. Wówczas uczeń przebywa w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

§ 77


1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
2. Każdy uczeń Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym - Hematologicznym "Orlik" ma obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
2) Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
3) Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli;
5) Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
8) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju;;
9) Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych;
10) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole;
11) Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
12) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
13) Pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
14) Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury.

§ 78


1. Uczniom nie wolno:
1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, chyba że wynika to z zaleceń lekarskich;
6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
7) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
8) Zapraszać obcych osób do szkoły.

§ 79


1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 80


1. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 81


1. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych i wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik":
1) Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą, udziałem w zajęciach rehabilitacyjnych zgodnie z harmonogramem.
2) Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie opuszczać budynku.
3) Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych, opiekuńczo - wychowawczych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły i lekarza prowadzącego .

Rozdział XII

Uczniowie szkoły

§ 82


1. Zespół Szkół obejmuje opieką dydaktyczną, wychowawczą i rewalidacyjną dzieci przewlekle chore ze schorzeniami:
1) Choroby nowotworowe (ostre białaczki limfoblastyczne, ostre białaczki szpikowe, ziarnice złośliwe, chłonniaki, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, guzy narządów wewnętrznych);
2) Choroby nie nowotworowe (niedokrwistość wrodzona, małopłytkowość, hemofilia, zaburzenia krzepnięcia krwi);
3) Ortopedycznymi.
2. Do Zespołu Rehabilitacyjnego przy Szpitalu Hematologicznym dla Dzieci "ORLIK" mogą być kierowani uczniowie szkół średnich, których stan zdrowia wymaga rehabilitacji (jest to jedyna tego typu placówka w Polsce). W takiej sytuacji uczniowie ci będą objęci procesem wychowawczym i rewalidacyjnym. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych prowadzone będą w miarę możliwości kadrowych, głównie jako konsultacje.

§ 83


1. Nagradzanie uczniów:
1) Uczeń może otrzymać nagrodę za:
a) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
b) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
c) wybitne osiągnięcia w konkursach;
d) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy lub grupy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy lub grupy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom uznania;
5) List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub do szkoły macierzystej;
6) Nagroda rzeczowa;

§ 84


1. Karanie uczniów:
1) W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
a) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
b) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
c) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
d) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. Rada Pedagogiczna wnioskuje do ordynatora o usunięcie z placówki, który podejmuje ostateczną decyzję.
2. Rodzaje kar:
1) Upomnienie wychowawcy klasy lub grupy;
2) Upomnienie lub nagana dyrektora Szkoły;
3) Wydalenie z placówki może nastąpić za zachowanie zagrażające współżyciu i bezpieczeństwu społecznemu, za zakup lub picie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie placówki.
3. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia
5. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
1) W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą upomnienie wychowawcy klasy lub grupy:
a) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy lub grupy;
b) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub wychowawczym
2) W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły:
a) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;
b) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
c) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor szkoły, wychowawca oraz uczeń.
7. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców o zastosowaniu wobec niego kary i nagrody regulaminowej.
8. Wychowanek ma prawo odwołania się od kary w ciągu 3 dni poprzez złożenie wniosku ustnego lub pisemnego o uchylenie kary do Dyrektora. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
9. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
10. Odwołanie wnosi się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
11. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, wychowawca zespołu pozalekcyjnego w terminie do 3 dni od dnia wniesienia odwołania.
12. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą
być wychowawca klasy, wychowawca zespoły pozalekcyjnego.
13. Decyzja komisji jest ostateczna.

Rozdział XIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

§ 85


1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas pobytu na terenie budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku turnusu zapoznaje z nim uczniów.
5. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.
6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji, z zajęć pozalekcyjnych, wychowawca lekarz prowadzący.
7. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.
8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyżurująca pielęgniarkę oraz Dyrektora Szkoły.

§ 86


1. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia:
1) W przypadku uzyskania informacji, że uczeń - pacjent używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
a) Sporządza notatkę służbową i informuje wychowawcę klasy, grupy i dyrektora.
b) Dyrektor zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz ordynatora i przekazuje im uzyskaną informację. Ordynator przeprowadza rozmowę z rodzicami i z uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania. W toku interwencji profilaktycznej może zasugerować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki.
2) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia,, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia ordynatora szpitala. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji ordynatora szpitala zgodnie z regulaminem porządkowym szpitala.
2. W przypadku, gdy nauczyciel lub wychowawca podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków postępuje zgodnie z procedurą.
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.
3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2) swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły który informuje rodziców/opiekunów ucznia.
3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

§ 87


1. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów:
1) Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.
2) Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
b) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
c) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
d) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
e) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
f) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
3) W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, (każdy wypadek należy odnotować w "zeszycie wypadków", znajdującym się w sekretariacie szkoły).
4) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5) Na terenie szkoły jest dyżurka pielęgniarek czynna całą dobę.
6) Nauczyciele, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§88


1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach:
1) Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach zawarte są w REGULAMINIE WYCIECZEK SZKOLNYCH.
2) Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
3) Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

§89


1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym:
1) W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
a) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,
b) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;
c) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
d) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

Rozdział XIV

Gospodarka finansowa szkoły

§ 90


1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

§ 91


1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.

§ 92


1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inauguracja roku szkolnego.
2) Sprzątanie Świata.
3) Dzień Ziemi.
4) Dzień Edukacji Narodowej.
5) Święto Niepodległości.
6) Andrzejki.
7) Mikołajki.
8) Przedstawienie bożonarodzeniowe.
9) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.
10) Walentynki.
11) Dzień kobiet.
12) Pierwszy dzień wiosny.
13) Wielkanoc.
14) Dzień Dziecka.
15) Dzień Sportu.
16) Dzień służby zdrowia.
17) Zakończenie roku szkolnego.
2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.

§ 93


1. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji )statutu. Zmiany ( nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
1) organów szkoły,
2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach ( nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Dyrektor publikuje tekst jednolity statutu po każdej nowelizacji w formie obwieszczenia.

§ 94


1. Zmiany w statucie i jednolity tekst Statutu przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5 z dnia 15.09.2015 r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej


…………………………………… ( podpis)
Powrót do treści | Wróć do menu głównego