Witajcie w Orliku


Idź do treści

statut

BIP

Statut
Szkoty Podstawowej Specjalnej nr 4
przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik"
w Kudowie Zdroju


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne


§ 1.1. Statut określa cele, zadania oraz organizację i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie-Zdroju.
2. Szkota używa nazwy w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym w Kudowie-Zdroju.

3. Siedziba Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie-Zdroju - zwanej dalej "Szkołą" - mieści się w KudowieZdroju, Bukowina 1.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania Szkoty

§ 2. Celem Szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia w zgodzie z jego potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, respektując zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
§ 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności:
1) zapewnia uczniom przebywającym w szpitalu możliwość kontynuacji kształcenia,
2) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, dostosowany do potrzeb uczniów i danego środowiska, który ma na celu:
a) dążenie do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości ucznia,
b) wdrażanie uczniów do pracy społecznej i użytecznej,
c) rozwijanie aktywności społecznej uczniów,
d) dążenie do umacniania funkcji opiekuńczo wychowawczej poczucia odpowiedzialności,
e) przeciwdziałanie demoralizacji i stosowaniu używek,
3) umożliwia uczniom realizację projektów edukacyjnych w formie dostosowanej do ich możliwości psychofizycznych i czasu pobytu ucznia w szpitalu,
4) stosuje indywidualizację, formy i metody pracy dostosowuje do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,
5) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
6) prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i dba o zaspokajanie podstawowych potrzeb ucznia.
§ 4. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania, organizowania własnej nauki i oceniania zdobytych umiejętności,
2) porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się ojczystym językiem, przygotowania do publicznych wystąpień,
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
4) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6) odnoszenia się do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
§ 5. W swojej pracy wychowawczej Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,
2) rowijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w spofeczności lokalnej i w Państwie,
4) umieli współdziałać z innymi i tworzyli wspólnotę szkolną.

§ 6. Podstawowymi zadaniami Szkoty, wynikającymi ze specyficznej leczniczej i pedagogicznej sytuacji, w jakiej znajduje się uczeń przewlekle chory są:
1) wspomaganie procesu leczenia,
2) właściwe gospodarowanie zasobami psychicznymi i fizycznymi sit dziecka,
3) pomoc w adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także pomoc w powrocie do domu i szkoty macierzystej,
4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa,
5) tworzenie jednolitego systemu wychowawczego, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy mający kontakt z uczniem przebywającym na oddziale szpitalnym,
6) kształtowanie aktywnej postawy ucznia w stosunku do nauki i procesu leczenia,
7) zapobieganie ujemnym skutkom schorzenia,
8) kształtowanie umiejętności samoobsługi,
9) przezwyciężanie poczucia niedowartościowania,
10) wyrabianie umiejętności współpracy i współdziałania z otoczeniem,
11) kompensowanie niedoborów poznawczych, społecznych i ruchowych.
§ 7. Zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze realizuje się w porozumieniu z personelem medycznym, rodzicami i szkołą macierzystą ucznia.

ROZDZIAŁ 3
Organy Szkoty i ich kompetencje

§ 8. Organami Szkoły są:
1) dyrektor Szkoły,
2) rada pedagogiczna.
§ 9. 1. Każdy z wymienionych w 5 8 organów, działa zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoty.
2. Szkota zapewnia warunki dla właściwego współdziałania organów, o których mowa w paragrafie 8, a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
3.Szkota zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poprzez:
1) wydawanie zarządzeń dyrektora,

2) posiedzenia rady pedagogicznej,
3) spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami,
4) inne formy kontaktów doraźnych (telefon, fax, list, e-mail).
4. Szkota zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu dyrektora Szkoty.
5. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny - w sprawach właściwych dla tego organu,
2) organ prowadzący - w sprawach właściwych dla tego organu.

6. W sprawach dotyczących działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej Szkoły, przedstawiciele poszczególnych organów mają prawo przedstawić swoje stanowisko na posiedzeniach rady pedagogicznej.
7. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzygają instytucje określone odrębnymi przepisami.
§ 10. 1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w pianie finansowym Szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w tym harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły,
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
11) współpracuje z personelem medycznym,
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów,
13) przydziela opiekuna stażu oraz dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; decyduje w szczególności w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoty,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
15) może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoty; skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Dyrektor Szkoty w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami.
§ 11. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy nauczyciele. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoty, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 2) projekt planu finansowego Szkoty,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
§ 12. 1. W Szkole nie tworzy się rady rodziców.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
2) znajomości regulaminu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad prawnych dotyczących wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Szkołę opinii, na temat pracy Szkoły,
6) kontaktowania się osobistego lub telefonicznego z wychowawcami.
3. Na początku każdego turnusu rodzice otrzymują informacje o funkcjonowaniu Szkoły i możliwości telefonicznego kontaktowania się ze Szkołą i jej pracownikami.

ROZDZIAŁ 4
Organizacja pracy Szkoły


§ 13. 1. Działalnością dydaktyczno-wychowawczą objęci są uczniowie chorzy, przebywający na leczeniu w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "Orlik" w Kudowie-Zdroju.
2. Nabór dzieci prowadzi Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny "Orlik" w Kudowie-Zdroju.
3. Podstawę organizacji pracy w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoty,
2) arkusz organizacyjny Szkoły,
3) tygodniowy rozkład zajęć.

4. Szkoła funkcjonuje cały rok kalendarzowy. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
5. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne.
6. Oddziały gimnazjalne realizują podstawę programową nauczania w gimnazjum.
7. W klasie III gimnazjum organizuje się egzamin gimnazjalny.
8. Zajęcia wychowawcze organizowane są przez cały rok kalendarzowy.
§ 14. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na turnusy. Nauka w każdym turnusie trwa od pierwszego dnia pobytu (pierwszy dzień miesiąca) i kończy się w dniu wyjazdu dzieci ze Szpitala (ostatni dzień miesiąca).
3. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny podzielony na dwa semestry.
§ 15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoty opracowany przez dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 16. 1. Podstawową formą pracy Szkoty są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Rada Pedagogiczna w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę o prowadzeniu zajęć edukacyjnych w czasie od 30 minut do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, długości przerw międzylekcyjnych, ustala rada pedagogiczna.
5. W klasach l-III czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć.
6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze,
4) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor Szkoty, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć zostaf włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
§ 17. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale wynosi do 16 uczniów:
1) w przypadku mniejszej od obowiązującej w oddziale liczby dzieci, dopuszcza się nauczanie w klasach łączonych,
2) liczba oddziałów i klas powinna być dostosowana do liczby dzieci przebywających w Szpitalu.
3. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy.
4. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można zmniejszyć o dwie osoby.
§ 18. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Szkoty lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
§ 19. 1. Dyrektor i nauczyciele w opiece nad dziećmi, rehabilitacji, kształceniu i wychowaniu współpracują z pracownikami służby zdrowia.
2. Obowiązkiem pracowników Szkoły jest stworzenie jednolitego środowiska wychowawczego.
§ 20. Nauczyciele współpracują z personelem służby zdrowia w zakresie:
1) poznawania potrzeb dzieci,
2) stwarzania warunków dla ich rozwoju.
§ 21. Ponadto nauczyciele i personel Szpitala:
1) wzajemnie wymieniają się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi uczniów;
2) ustalają tematykę i terminarz wspólnych zebrań mających na celu uaktualnienie wiedzy niezbędnej do prawidłowego i skutecznego wykonania wspólnych zadań;
3) wspólnie organizują uroczyste imprezy z okazji świąt państwowych i szkolnych.

§ 22. Na wniosek lekarza liczba godzin poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być zmniejszona.
§ 23. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
§ 24. 1. W Szkole funkcjonują tzw. zasoby biblioteczne, które spełniają zadania jako:
1) ośrodek informacji dla uczniów i nauczycieli,
2) ośrodek edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2. Zadaniem pracownika odpowiedzialnego za zasoby biblioteczne w Szkole jest :
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zasobów bibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjnej,
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
8) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych.
3. Osoba zajmująca się zasobami bibliotecznymi zobowiązana jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
4. Korzystanie z zasobów bibliotecznych, odbywa się w czasie zajęć dydaktycznowychowawczych.
5. Bezpośredni nadzór nad zasobami bibliotecznymi sprawuje dyrektor Szkoły.
§ 25. 1. W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością łub niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) odpowiednie warunki do pobytu w Szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, 4) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 26. 1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, a także współpracuje z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym _ poradniami specjalistycznymi, w celu udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz współdziała z innymi instytucjami i organizacjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom m. in. poprzez:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
2) stwarzanie uczniom warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
3) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia,
4) wspieranie nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych w działaniach na rzecz ucznia.
3. Uczniowie, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają specjalnych form opieki i pomocy zostaną objęci pomocą w formie:

1) pomocy materialnej,
2) indywidualnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
4. W organizacji poszczególnych form opieki i pomocy, o których mowa w ust. 3 Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną.
§ 27. 1. W Szkole może być zatrudniony doradca zawodowy.
2. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor Szkoły.
3. Oprócz planowania i koordynowania doradca zawodowy odpowiada za:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
5) współpracę z instytucjami w ramach realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego,
6) współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

ROZDZIAŁ 5
Uczniowie Szkoły

§ 28. 1. Uczniowie Szkoły mają prawo do :
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) zapewnionych warunków bezpieczeństwa ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz do ochrony i poszanowania godności,
3) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, a w przypadku otrzymania oceny niezgodnej jego zdaniem z posiadaną wiedzą i umiejętnościami - do egzaminu sprawdzającego,
6) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i zasobów bibliotecznych podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
7) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoty i poza nią,
8) ochrony swoich danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) złożenia w formie pisemnej skargi do dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia jego praw; dyrektor Szkoty bada zasadność skargi i odpowiada na piśmie w terminie 7 dni; uczniowie mają prawo do odwołania się od tej opinii do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem dyrektora Szkoty w terminie 14 dni.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie,
2) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
3) uczyć się, aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych i w życiu Szkoły,
4) godnie reprezentować Szkołę,

5) przestrzegać zasad dbałości o estetykę i skromność ubioru szkolnego i wyglądu,
6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,
7) chronić własne życie i zdrowie,
8) dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro, m.in. o sprzęt, meble, pomoce i przybory szkolne,
9) do zachowania schludnego, skromnego (niewyzywającego i nieprowokującego) wyglądu, ubierania się czysto i estetycznie,
10) noszenia stroju galowego w uroczyste dni szkolne,
11) dbania o to, aby elementy ubioru nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych uczniów.
3. Uczniów przebywających w Szkole obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
4. Uczniowie oraz nauczyciele mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, w tym w czasie sprawdzianów i egzaminów, a ponadto wykorzystywania ww. urządzeń w sposób naruszający dobro osobiste, zawodowe osób trzecich, jak również zakaz nagrywania, kopiowania, fotografowania i odtwarzania wypowiedzi, wizerunku innych osób bez ich wyraźnej zgody.
5. Uczniowie Szkoły odpowiadają materialnie za wyrządzone przez siebie szkody poczynione na terenie Szkoły oraz na terenie placówek, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz praktyczna nauka zawodu.

ROZDZIAŁ 6
Ocenianie wewnątrzszkolne


§29. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów edukacyjnych w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w Szkole programów nauczania oraz formułowania oceny.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, grupy nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoty.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć,
3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia,
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów,
2) ocenienie bieżące, którego należy dokonywać systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny,
3) ze względu na krótki okres pobytu dzieci w Szkole nie dokonuje się promowania, oceniania klasyfikacyjnego śródrocznego ani na koniec roku szkolnego,
4) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
7. Nauczyciel ustalając ocenę powinien ją - na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów - uzasadnić.
8. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela.
9. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 30. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie,
2) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie,
3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu,
4) zasada różnicowania wymagań zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,
5) zasada otwartości - wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację,
6) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak jego rodziców/opiekunów prawnych.
§ 31. Obowiązki nauczyciela w procesie oceniania:
1) nauczyciele informują uczniów, a także rodziców/prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania i ustalania oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów,
2) wychowawca informuje uczniów o oraz rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania,
3) zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania podaje się do wiadomości uczniom i rodzicom w czasie indywidualnych spotkań i rozmów rodziców z nauczycielem,
4) wszystkie oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na czas określony przez nauczyciela.
§ 32. Oceny bieżące, ustala się w stopniach według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1) celujący - 6 - cel,
2) bardzo dobry - 5 - bdb,
3) dobry - 4- db,
4) dostateczny - 3 - dst,
5) dopuszczający - 2 - dop,
6) niedostateczny - 1 - ndst.
§ 33.1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów.
2. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiada wiadomości i umiejętności pozwalające rozwiązać zadania o znacznym stopniu trudności,
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe.
3. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
5. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
6. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
7. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych), nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
8. Dopuszcza się stosowanie znaków " + w bieżącym ocenianiu, gdzie "+" oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, , niższej kategorii wymagań.
9. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom /prawnym opiekunom podczas odwiedzin i rozmów telefonicznych.
10. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) prace pisemne kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; nie musi być zapowiadana,
2) praca i aktywność na lekcji,
3) odpowiedź ustna, 4) praca projektowa,
5) praca domowa,
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji, 7) twórcze rozwiązywanie problemów.
11. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawione są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
12. Rodzice/opiekunowie prawni mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci.
13. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określnej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

14. Na koniec pobytu dziecka w Szkole podsumowuje się osiągnięcia edukacyjne i wystawia się zaświadczenie w którym wpisuje się oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów z dziennika i ocenę z zachowania.
§ 34. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii z poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
§ 35.1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na koniec pobytu dziecka w Szpitalu, zasięgając opinii zespołu uczącego i wychowawcy grupy.
3. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i szpitalnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,
3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
5) dbałość o honor i tradycje Szkoły,
6) dbałość o piękno mowy ojczystej,
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
8) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,
9) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Ocenę z zachowania, począwszy od klasy IV szkoty podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe - wz,
2) bardzo dobre - bdb,
3) dobre - db,
4) poprawne - popr, 5) nieodpowiednie - ndp, 6) naganne - ng.
5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.
§ 36.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
2) rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia,
3) osiąga sukcesy na szczeblu klasy i Szkoły,
4) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
5) bierze czynny udział w życiu Szkoły,
6) godnie reprezentuje Szkołę w środowisku,
7) jest uczciwy w codziennym postępowaniu,
8) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
9) zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie Szkoły,
10) dba o zdrowie i higienę swoją i otoczenia,
11) szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz społeczne.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo dobrze wypefnia obowiązki szkolne,
2) jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
3) organizuje i bierze czynny udział w konkursach i zawodach,
4) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i Szkoły,
5) szanuje mienie szkolne i kolegów,
6) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,
7) dba o zdrowie i higienę swoją , innych oraz otoczenia,
8) nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
9) uczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, nie reaguje na uwagi dorosłych nie może mieć oceny bardzo dobrej lub wyższej z zachowania.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
2) powierzone zadania wypełnia w stopniu dobrym,
3) bierze udział w konkursach i zawodach,
4) czasami bierze udział w pracach na rzecz Szkoły,
5) dba o mienie szkolne,
6) dba o zdrowie, higienę swoją i otoczenia,
7) nie ulega nałogom,
8) dba o kulturę słowa.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) stara się aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły,
2) stara się właściwie zachowywać w stosunku do nauczycieli i kolegów,
3) czasami łamie postanowienia Statutu Szkoły lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie,
4) przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz dba o higienę osobistą,
5) troszczy się o zdrowie własne i innych, nie stosuje używek,
6) dba o ład i porządek w Szkole,
7) stara się przestrzegać praw i obowiązków ucznia,
8) otrzymuje sporadycznie uwagi o niewłaściwym zachowaniu,
9) nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoty, po zwróceniu uwagi poprawia się,
2) ulega nałogom,
3) nie dba o mienie szkolne i prywatne, wyrządzone szkody naprawia,
4) jest wulgarny i arogancki wobec kolegów, hamuje się wobec dorosłych,
5) swoim postępowanie wywiera zły wpływ na kolegów,
6) uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych odnoszą pozytywny skutek na krótki czas.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów,
2) ulega nałogom,
3) niszczy mienie szkolne i prywatne,
4) jest wulgarny wobec kolegów i osób dorosłych,
5) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
6) jest odpowiedzialny za pobicia, kradzieże,
7) uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.
§ 37. Szkoła organizuje dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej egzamin na zakończenie

ROZDZIAŁ 7
Rodzaje nagród i kar


§ 38.1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie,
3) wybitne osiągnięcia w konkursach,
4) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy, grupy wobec klasy lub grupy,
2) pochwała dyrektora Szkoty wobec klasy lub grupy,
3) pochwała dyrektora Szkoty wobec uczniów całej Szkoty,
4) dyplom uznania,
5) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, 6) nagroda rzeczowa.
§ 39.1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1) nieprzestrzeganie zapisów statutu,
2) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,
3) zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,
4) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły; rada pedagogiczna wnioskuje do dyrektora o usunięcie ze Szkoły, który podejmuje ostateczną decyzję.
2. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy lub grupy,
2) upomnienie lub nagana dyrektora Szkoty,
3) skreślenie z listy uczniów może nastąpić za zachowanie zagrażające współżyciu i bezpieczeństwu społecznemu, za zakup lub picie alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie Szkoły.
3. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
4. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia
5. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
1) w razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą upomnienie wychowawcy klasy lub grupy:
a) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy lub grupy;
b) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym lub wychowawczym
2) w razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą upomnienia lub nagany dyrektora Szkoły:
a) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły,
b) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy,
c) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: dyrektor Szkoły, pedagog, wychowawca oraz uczeń.
7. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców o zastosowaniu wobec niego kary i nagrody regulaminowej.
8. Uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu 3 dni poprzez złożenie wniosku ustnego lub pisemnego o uchylenie kary do dyrektora. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.
9. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
10. Odwołanie wnosi się do dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.

11. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, w terminie do 3 dni od dnia wniesienia odwołania.
12. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikiem ucznia może być wychowawca klasy.
13. Decyzja komisji jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 8
Bezpieczeństwo


§ 40. 1. Bezpieczeństwo nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne i wychowawcze.
2. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom mają również w godzinach swojej pracy pracownicy administracyjno - ekonomiczni.
3. Podczas przerw między lekcjami nauczyciel jest zobowiązany zapobiegać:
1) niebezpiecznym zachowaniom uczniów, przejawom braku kultury,
2) paleniu papierosów, używaniu i rozprowadzaniu narkotyków, piciu alkoholu,
3) zanieczyszczaniu korytarzy i pomieszczeń sanitarnych,
4) niszczeniu mienia.

4. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia należy zabezpieczyć i niezwłocznie zgłosić kierownictwu Szkoły.

ROZDZIAŁ 9
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły


§ 41. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznoadministracyjnych.
2. Zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1 określa regulamin pracy.
3. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną oraz są odpowiedzialni za jakość tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów a ponadto zobowiązani są:

1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
3) kształcić uczniów w umiłowaniu Ojczyzny i poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy,
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.
4. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowe organizowanie przebieg procesu dydaktycznego,
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów,
5) bezstronne, rzetelne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie,
6) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz rozpoznanie potrzeb uczniów we współpracy z wychowawcą,
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
8) poprawne prowadzenie dokumentacji szkolnej,
9) realizowanie uchwał rady pedagogicznej oraz zaleceń i zarządzeń dyrektora Szkoty i organu prowadzącego szkołę,
10) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów, 11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
§ 42. 1. W poszczególnych oddziałach dyrektor wyznacza wychowawcę.
2. Zadaniem wychowawcy oddziału jest w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami różnych form życia zespołowego,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,
6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauki w Szkole i prowadzenie dziennika zajęć, 7) zapoznanie ze statutem Szkoty.
§ 43. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora Szkoty przewodniczący.
3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) opiniowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni oraz uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe


§ 44. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na pieczęciach, stemplach, tablicy urzędowej oraz dokumentach szkolnych ucznia pomija się wyraz "specjalna".
3. Szkota prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szkota jest jednostką budżetową.
5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6. Wewnętrznym prawem Szkoły są zarządzenia dyrektora Szkoły, którym podlegają nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy Szkoły, a także przepisy porządkowe dyrektora Szkoty, którym podlegają także osoby znajdujące się na terenie Szkoły.
7. Wszelkie zmiany w statucie Szkoły leżą w kompetencjach rady pedagogicznej.
8. W przypadku likwidacji Szkoły cała jej dokumentacja wraz z archiwum Szkoły zostanie przekazana organowi prowadzącemu Szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczn
Powrót do treści | Wróć do menu głównego